II Honorowego Biegu Pamięci im. mjr. Ludwika Zwolańskiego
22.07.2018 r. Kazimierza Wielka
Trasa biegu.

Formularz zgłoszeniowy do
 II Honorowego Biegu Pamięci im. mjr. Ludwika Zwolańskiego

Imię i nazwisko

 

Wiek / klasa dotyczy szkół/

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:
 

 ok. 200 m  /dzieci/

ok. 1 km  /młodzież/

5 km  /open/           

5 km  /żołnierz/

 (zakreślić właściwe pole)

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Kazimierski Ośrodek Sportowy
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
                                                                             .........................………………
                                                                                  Podpis
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny (mój podopieczny jest zdolny/a) do udziału
w Biegu i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna:
rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01r. Dz.U. Nr 101, poz.1095).

…………………………………………………..

                            Podpis

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach stworzenia list startowych i podania wyników do publicznej wiadomości.
………………................

(data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kazimierski Ośrodek Sportowy
 Sp. z o.o. (ul. Tadeusza Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka, tel.: 41 350-10-20)

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu stworzenia list startowych i podania wyników do publicznej wiadomości.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niepodanie wyniku oraz danych osobowych do informacji publicznej.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

________________________

podpis