Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu 

MALI MISTRZOWIE na START !!

1 runda / III - edycja

8

 WYNIKI>>>>

12
2A5
34
67

ZAPOWIEDŹ

 1. TERMIN ZAWODÓW: 28 kwietnia 2024r,
  • Rozgrzewka – godz. 900
  • Zawody – godz. 1000,
 2. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia Kryta „Wodny Raj”, ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka
 3. INFORMACJE TECHNICZNE:
  • Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C
  • Pomiar czasu: ręczny,
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem „Mali Mistrzowie na Start !”, oraz aktualnie obowiązującą Procedurą Bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu.
 4. ORGANIZATORZY:
  • Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki,
  • Kazimierski Ośrodek Sportowy

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

 • Przedstawiciel Organizatora

6.ZASADY FINANSOWANIA:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 • Opłata startowa wynosi 25zł od zgłoszonego zawodnika i 10zł od zgłoszonego startu sztafety.
 • Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej, możliwe do czwartku25.04.2024r.

7. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 • W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w Polskim Związku Pływackim, zawodnicy reprezentujący kluby niepływackie, szkoły, szkółki pływackie oraz zawodnicy niezrzeszeni.
 • Na zgłaszającym do zawodów ciąży odpowiedzialność za odpowiedni stan zdrowia zgłaszanych zawodników, a trener sprawujący opiekę nad zgłoszonymi do imprezy dziećmi musi posiadać aktualne dokumenty poświadczające właściwy do udziału w zawodach stan zdrowia i zgodę opiekunów prawnych. Brak tych dokumentów może spowodować niedopuszczenie dziecka do udziału w imprezie.
 • Zgłaszający do zawodów zobowiązany jest także do dostarczenia organizatorowi wypełnionego przez rodziców/opiekunów zgłoszonych zawodników druku ‘zgody marketingowej’ stanowiącego załącznik do komunikatu organizacyjnego.
 • Wymagania stawiane zawodnikom, wymienione w pkt. 7 2 i 3 nie dotyczą zawodników mających status „AKTYWNY’ w Systemie Ewidencji i Licencji Polskiego Związku Pływackiego.
 • W konkurencjach indywidualnych każdy klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników a w rywalizacji sztafet – dowolną liczbę zespołów sztafetowych.
 • Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w jednej sztafecie.
 • Zgłoszenie składów zespołów sztafetowych musi być dokonane najpóźniej na odprawie technicznej w dniu zawodów.
 1. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
  • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą poprzez system SEL PZP lub przy pomocy pliku zgłoszenia *.lxf wypełnionego Edytorem Zgłoszeń.
  • W przypadku niemożności zgłoszenia w w/w trybie, zgłoszeń można dokonać pisemnie podając w zgłoszeniu: nazwę jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko zawodnika, konkurencje wraz z najlepszym wynikiem zgłaszanego zawodnika na danym dystansie.
  • Zgłoszenia poza SEL, można dokonać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  • Ograniczono liczbę zgłoszeń do zawodów do 200 zawodników.
  • W przypadku zgłaszania większej grupy zawodników zgłaszający proszony jest o kontakt z przedstawicielem Organizatora – Leszek Pustuła tel. 604-757-558
  • Termin zgłoszeń: 23.04.2024r.
 2. WYNIKI: publikowane będą na stronach: sozp.org, www.livetiming.pl
 3. PROGRAM ZAWODÓW:
  1. 50m st. grzbietowym dziewcząt          -  10 lat, 9 lat, 8 lat,
  2. 50m st. grzbietowym chłopców          -  10 lat, 9 lat, 8 lat,
  3. 25m st. grzbietowym dziewcząt          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  4. 25m st. grzbietowym chłopców          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  5. 50m st. klasycznym dziewcząt          -  10 lat, 9 lat, 
  6. 50m st. klasycznym chłopców          -  10 lat, 9 lat, 
  7. 25m st. klasycznym dziewcząt          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  8. 25m st. klasycznym chłopców          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  9. 50m st. dowolnym dziewcząt          -  10 lat, 9 lat, 8 lat,
  10. 50m st. dowolnym chłopców          -  10 lat, 9 lat, 8 lat,
  11. 25m st. dowolnym dziewcząt          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  12. 25m st. dowolnym chłopców          -  9 lat, 8 lat, 7 lat i młodsi
  13. 4x50m st. dowolnym dziewcząt          -  9-10 lat,
  14. 4x50m st. dowolnym chłopców - 9-10 lat, 15. 4x25m st. dowolnym mieszane  -  kat. 8 lat i młodsi,

11.     NAGRODY „MALI MISTRZOWIE NA START”:

 • Medale dla trzech, dyplomy dla sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dla trzech sztafet w każdej kategorii – dekoracje odbywać się będą z poślizgiem jednej konkurencji.
 • Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich uczestników rywalizacji.
 • Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej za najlepszy wynik punktowy FINA z jednej konkurencji.
 • Puchary dla najlepszych klubów w konkurencjach sztafetowych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Podczas zawodów protesty i spory rozstrzyga Delegat Organizatora w porozumieniu z Sędzią Głównym.
 • O ostatecznej interpretacji regulaminu decyduje Zarząd ŚOZP.
 • Każdy uczestnik musi być objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków - obowiązek ubezpieczenia spoczywa na klubie sportowym zgłaszającym do zawodów.
 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

15. KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych uczestników zawodów pływackich organizowanych przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki w Kielcach jest Prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c) dane osobowe uczestników zawodów przetwarzane będą w celu realizacji imprezy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
e) dane osobowe uczestników przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
f) uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
g) uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zawodach.
i) uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
j) uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
k) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zawodach.