Regulmin Krytej Pływalni

1.   Kryta pływalnia jest obiektem Kazimierskiego Ośrodka Sportowego.

2. Poniższy regulamin reguluje zasady korzystania z basenów, jacuzzi, saun oraz pozostałych pomieszczeń Pływalni, obwiązuje wszystkie osoby z niej korzystające oraz przebywające na jej terenie.

3.  Pływalnia jest czynna dla publiczności:

  OBOWIĄZUJE OD 2 KWIETNIA 2013
                                              
Pon – Pią.          7.00 do 21.00   
                                              Sobota                9.00 do 21.00
                                              Niedziela             9.00 do 20.00

4.   Z pływalni mogą korzystać: osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, według zatwierdzonego harmonogramu zajęć.

5.  Cały obiekt posiada wewnętrzny monitoring (również w szatniach), który rejestruje wszystkie zdarzenia na obiekcie dla właściciela i innych organów. Materiał filmowy może być użyty jako dowód rzeczowy.

6.  Do strefy mokrej (poza bramkę elektroniczną) obowiązuje wejście wyłącznie w specjalnym obuwiu (klapki itp.)

7.   Ręczniki, szlafroki i itp. należy bezwzględnie pozostawić w szatni.

8.   Osoby zamierzające korzystać z urządzeń pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego z materiałów syntetycznych w dowolnym kolorze, noszenie czepków oraz umycie się pod natryskami.

9.   Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób (chorobami zakaźnymi, skóry i otwartymi ranami ciała), stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.

10. Dzieci do lat 9 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

11. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni są organizatorami systemu nadzoru ratowniczego wynikającego z niniejszego regulaminu, sprawują ogólny nadzór nad jego przestrzeganiem. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się nakazom Ratowników pełniących dyżur.

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z pływalni.

13. Za szkody wyrządzone w wyposażeniu i urządzeniach basenu oraz terenu przyległego, sprawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i karną. Za szkody spowodowane przez dzieci, odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

14. Osoba, która zakupi bilet otrzyma pasek kodujący, służący do rejestrowania czasu pobytu i otwierania szafki. W przypadku zgubienia lub zniszczenia paska kwota obciążenia wynosi 100,00 zł.

15. Korzystającym z pływalni nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
a) wchodzić do wody i korzystać z istniejących urządzeń bez zezwolenia osób do tego upoważnionych,
b) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
c) wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym.
d) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,
e) hałasować,
f) wprowadzać psów lub innych zwierząt

16 .Skoki do wody ze słupków startowych oraz nurkowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika.

17. Osobom nieuczestniczącym w zajęciach grupowych przebywanie na pływalni jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach.

18. Wstęp na pływalnię odbywa się za okazaniem karty wstępu lub biletu, a w czasie zawodów - karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

19. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów oraz ratowników.

20.Opiekun grupy ma obowiązek przebywać na hali basenowej razem z grupą i odpowiada za jej bezpieczeństwo z wyjątkiem niecek basenowych.

21.Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.

22.Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię.

23. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.

24. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.

25. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia z maksymalnie 15 osobową grupą. Instruktor zamierzający prowadzić zajęcia w wodzie odnotowuje ten fakt w Raporcie wejść grup zorganizowanych.

26. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.

27. Na sygnał dźwiękowy (syrena, buczek) lub polecenie ratownika wszyscy uczestnicy kąpieli muszą bezzwłocznie wyjść z wody.

28. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.

29. Każdorazowe wyjście z pływalni oraz powrót uczestnika biorącego udział w zajęciach grupowych wymaga zgłoszenia opiekunowi grupy.

30.Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy.

31.Grupy i osoby rozpoczynające zajęcia będą wpuszczane do szatni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.

32.Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.

33. W czasie zajęć szkółki pływackiej, zajęć nurkowania swobodnego itp. obowiązuje wewnętrzny regulamin bezpieczeństwa sekcji.

34. Dla osób korzystających z saun, solarium, zjeżdżalni i innych urządzeń zamontowanych na obiekcie obowiązują dodatkowe regulaminy.

35. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, lub w innym miejscu na terenie obiektu kierownictwo pływalni nie  ponosi odpowiedzialności.

36. O innych sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.

37.Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w pokoju Kierownika

 

Regulamin zatwierdził:

Kierownik Pływalni

 

Regulamin zjeżdżalni

Zjeżdżalnia jest integralną część pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.
Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja :
- kolor zielony - wolny zjazd
- kolor czerwony - zakaz zjazdu

1.  Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.
2.  Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
3.  Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów
5.  Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba

Ślizg wykonujemy z zachowaniem następujących warunków:

·    zjeżdżamy wyłącznie w pozycji siedząc lub leżąc na plecach z nogami skierowanymi w dół

·    ślizg rozpoczynamy po upewnieniu się czy poprzednik ukończył zjazd

·    ślizg należy zakończyć zeskokiem z wylotu rynny zjeżdżalni, na nogi, do niecki basenu

·    po zakończeniu ślizgu należy niezwłocznie usunąć się sprzed wylotu rynny zjeżdżalni robiąc  miejsce do wodowania następnemu użytkowników

 Bezwzględnie zabrania się:

·    wykonywania ślizgu głową w dół w pozycji leżącej

·    wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni

·    wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów

·    stosowania wszelkich niebezpiecznych zabaw np. wyścigi, łączenie się w pociągi

·    wykonywania ślizgu z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu

·    Zabrania się wskakiwanie do rynny z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu

·    wszystkich innych czynności zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających ze zjeżdżalni

6.   Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rynnie znajduje się woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony.
7.   Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
8.   Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu i innych.
9.   Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
10.Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.
11. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.
12. Osobom, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu grozi zakaz wykonywania dalszych zjazdów, a w sytuacjach wyjątkowych – wydalenie z terenu pływalni.
Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni lub ratownikom.

Regulamin grup zorganizowanych

 1. Obowiązkowe jest zakładanie czepków przez uczestników grup zorganizowanych szkolnych.W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpiecznego i przyjemnego spędzenia czasu na pływalni
  wymagane jest zapewnienie właściwej opieki i nadzoru, przez upoważnionych do tego wychowawców i opiekunów.

 2. Każda grupa powinna przestrzegać regulamin pływalni

 3. Grupa korzystająca z pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.
  Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

 4. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika. Korzystanie z innych basenów oraz zjeżdżalni może mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych i ratowników.

 5. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z atrakcji pływalni.

 6. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

 7. Opiekunowie grup wchodzą na basen bezpłatnie.

 8. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy.

 9. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.

 10. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  - przyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
  - załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków dla członków grupy,
  - pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków,
  - wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
  - przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
  - dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, a w szczególności miejsc intymnych
  - wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym,
  - zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, oraz pisemne potwierdzenie w raporcie wejść grup zorganizowanych
  - kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
  - po upływie wyznaczonego na zajęcia w basenie czasu zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami,
  - sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
  - wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
  - dopilnowanie starannego wytarcia się i wysuszenia włosów przez dzieci,
  - dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
  - zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
  - wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni,

 11. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry, przeziębione, zakatarzone oraz ze świeżymi śladami po skaleczeniach.

 12. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.

 13. Członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się opiekunowi.

Regulamin korzystania z Solarium

 1. Osoby korzystające z solarium dokonują zabiegu na własne ryzyko i odpowiedzialność, a ponadto zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, przestrzegania wymienionych w nim zasad oraz stosowania się do zaleceń pracowników Kazimierskiego Ośrodka Sportowego

 2. Z solarium mogą korzystać osoby:
  - pełnoletnie,
  - małoletnie od 16 roku życia.

 3. Z solarium nie mogą korzystać osoby:
  - będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.
  - u których występują stany chorobowe, rany cięte, zagrożenia krwotokiem lub inne przyczyny uniemożliwiające opalanie.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z solarium należy usunąć wszelkie kosmetyki i biżuterię.

 5. Wrażliwe części ciała należy na początku serii naświetlań przykryć po upływie połowy czasu naświetlania.

 6. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych.

 7. Nie zaleca się korzystania z solarium osobom:
  - cierpiącym na choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia krążenia itp.).
  - po przebytych chorobach serca,
  - chorym na epilepsje (padaczkę),
  - chorym na cukrzycę,
  - ze schorzeniami tarczycy,
  - zażywającym antybiotyki, witaminy, lekarstwa i kuracje ziołowe zawierające wyciąg z dziurawca, leczonym hormonalnie, sulfonamidami, itp.,
  - z chorobami skóry, posiadającym na skórze znamiona lub zmiany barwnikowe,
  i pigmentacyjne, ze skłonnością do przebarwień skóry,
  - po zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej,
  - z pierwszym typem skóry (jasna karnacja, bardzo wrażliwa),
  - kobietom w ciąży (ewentualnie pod kontrolą lekarza),
  - które uprzednio były naświetlane promieniami RTG,
  - z alergią na promienie UV,
  - z trądzikiem różowatym i skłonnością do pękania naczyń krwionośnych,
  - w trakcie menstruacji.

 8. Osoby w trakcie leczenia, zażywające leki wzgl. wymienione w pkt. 7 każdorazowo winny uzyskać poradę lekarską, co do dopuszczalności korzystania z solarium.

 9. Osoba korzystająca z solarium w przypadku pogorszenia się samopoczucia, zasłabnięcia itp. zobowiązana jest niezwłocznie przerwać zabieg i w razie potrzeby powiadomić o tym pracowników Kazimierskiego Ośrodka Sportowego którzy wezwą lekarza względnie w inny sposób udzielą pomocy.

 10. Za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia wynikające z nieprzestrzegania powyższych punktów Kazimierski Ośrodek Sportowy  nie ponosi odpowiedzialności.

REGULAMIN SAUNY
ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

1. Przed wejściem na teren Sauny i przed rozpoczęciem korzystania należy zapoznać się z regulaminem.
2.Kazimierski Ośrodek Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne osób przebywających w saunie.
3. Sauna jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.
4.Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby.
5. Ze Sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie za okazaniem dokumentu tożsamości.
6. Osoba, która zakupi bilet otrzyma pasek kodujący, służący do rejestrowania czasu pobytu
i otwierania szafki. W przypadku zgubienia lub zniszczenia paska kwota obciążenia wynosi 100,00 zł.

7. Przy korzystaniu z pomieszczeń saun należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników saun.
8. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
9. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
10. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem
i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.

11. Do kąpieli w saunie trzeba zaopatrzyć się w obuwie typu japonki, mydło oraz dwa ręczniki; jeden służy do wycierania się a drugi jako podkładka na ławę.
12. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe
13. W saunie suchej drewnianej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy.
14. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna cześć ciała nie stykała się z powierzchnia drewnianą.
15. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut: 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu,
a następnie 8 - 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).

16. Kąpiel rozpoczyna się od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.
17. Na ławach można siedzieć lub leżeć.
18.  W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej
z opuszczonymi nogami.

19. Stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla ustroju.
20. W każdym etapie kąpieli należ dbać o dobre przegrzanie ustroju i dostateczne jego wychłodzenie.
21. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ustroju wodą - niewskazane jest używanie mydła.
22. Po saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych lub soków.
23.  W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
24.  Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli.
25. Temperatura kąpieli sauna sucha 90-95°C, łaźnia parowa 40-60°C.
26. Na terenie Sauny zabrania się:
o        wchodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu innym niż basenowym
o        biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów, 
o        dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych
o        wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
o        wnoszenia lodu do pomieszczeń saun,
o        wnoszenia na teren alkoholu i napojów alkoholowych,
o        palenia
27.  Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
28.  Zabrania się korzystania z Sauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry
i inne choroby zakaźne, grzybice, brodawice, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany,
brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia
równowagi, agresywne zachowania.

29.   Zabrania się korzystania z saun kobietom w czasie menstruacji.
30.   Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z saun i innych urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
31.   Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi. 

Wskazania do korzystania z sauny

Bolesne napięcia mięśni, przewlekłe reumatyczne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, przewlekłe zapalenie i nieżyt oskrzeli, astma oskrzelowa, niskie ciśnienie krwi, zaburzenia przemiany materii, dolegliwości okresu klimakterycznego, zaburzenia miesiączkowania, jako środek hartujący przy zmniejszonej odporności na infekcje i przeziębienia, w odnowie biologicznej (sportowcy).

Bezwzględne przeciwwskazania
Ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmy, niewydolność serca i krążeniowa, niewydolność wieńcowa, nadciśnienie, zakrzepowe zapalenie żył, epilepsja, klaustrofobia.

Jak korzystać z sauny?

Etap 1- Przygotowanie(10-15 minut)
Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i dokładnie osuszyć. Osoby z „zimnymi” stopami powinny je ogrzać ciepłą wodą. Do sauny wchodzi się nago (lub w luźnym stroju), zabieramy ze sobą ręcznik o długości 150-200 cm.

Etap 2Pierwsze przegrzanie(8-15 minut)
Najlepiej rozpocząć od najniższej ławy, położyć się lub usiąść z ugiętymi nogami na ręczniku (nie powinien on zajmować zbyt dużej powierzchni, aby nie ograniczać cyrkulacji ciepłego powietrza). Następnie wchodzimy wyżej i kontynuujemy ogrzewanie.

Etap 3Ochłodzenie (do12 minut)
Im wyższa temperatura panuje w saunie, tym krócej w niej przebywamy i dłużej ochładzamy organizm. Etap ten dobrze jest rozpocząć od zimnej, ale suchej kąpieli, np. wyjścia na powietrze (dodatkowo dotleniamy organizm, gdyż zawartość powietrza w saunie ze względu na jej temperaturę i szybkie pobieranie tlenu spada). Po kilku minutach „wietrzenia” należy poddać się zimnej wilgotnej kąpieli (10-30ºC): wziąć prysznic, polać się strumieniem wody lub zanurzyć – wszystkie czynności wykonujemy od kończyn w kierunku serca. Etap ten jest największym obciążeniem dla organizmu.

Etap 4Drugie przegrzanie(10-15 minut)
Wchodzimy do sauny, możemy teraz zająć drugą ławę i powtarzamy wyżej opisane czynności.

Etap 5 - Dodatkowe zabiegi
Po kąpieli saunowej możemy skorzystać z zabiegów, takich jak solarium, masaż, szczotkowanie, chłosta witkami brzozowymi (15-30 minut)

Po zabiegu należy bezwzględnie wypocząć, popijając wodę mineralną, herbaty ziołowe lub soki warzywne.Znaczenie zdrowotne łaźni parowych

Kąpiel w łaźni parowej działa orzeźwiająco. Łagodna temperatura i bardzo wysoka wilgotność względna (100%), stanowią prawdziwy masaż dla ciała, obniżają napięcie mięśni i odprężają umysł. Kłęby pary penetrując skórę dokładnie ją oczyszczają i regenerują. Skóra po kąpieli jest wyjątkowo gładka i miękka. Łaźnie parowe różnią się od gorętszych, suchych saun, bardzo wysoką wilgotnością powietrza i temperaturą od 40 - 55°C. Pozwala to na korzystanie z dobrodziejstw kąpieli parowej tym wszystkim, którzy źle znoszą gorące powietrze sauny. Dla większości użytkowników łaźni parowych najbardziej komfortową temperaturą jest 45°C. Dzięki panującym w łaźni warunkom możliwe jest o wiele dłuższe korzystanie z jej regenerujących walorów, niż w saunach tradycyjnych. Jednorazowa kąpiel w łaźni może przeciągnąć się aż do kilkudziesięciu minut - w saunie tradycyjnej nie trwa zwykle dłużej niż 15 min. Gorąca para oddziaływuje szczególnie zdrowo na skórę, przy chorobach dróg oddechowych, bólach reumatycznych. Gwarantuje głębokie odprężenie w odpowiednim środowisku, w najprzyjemniejszej formie.

Kąpiel parowa znaczy dużo więcej niż pomieszczenie wypełnione parą, to relaks dla ciała i zmysłów.
Kąpiel parowa to:

 • w przeciwieństwie do saun suchych, które powodują wysuszenie skóry, w łaźniach parowych nie musimy się tego obawiać
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych,
 • dokrwienie mięśni i całego organizmu,
 • rozluźnienie, odpoczynek mięśni
 • wydalenie przez pocenie substancji szkodliwych z organizmu
 • rozszerzenie dróg oddechowych dzięki olejkom eterycznym i parze wodnej
 • inwestycja na przyszłość, sposób na zdrowsze życie, prawdziwe źródło młodości dla ciała, umysłu i duszy
 • możliwość odreagowania codziennego zmęczenia, napięcia i stresu
 • komfort fizyczny i psychiczny
 • sposób na uwolnienie się od codziennych problemów


Wszystkie te czynniki zwiększają odporność na choroby.